Monday, February 26, 2018

Resurrection 1960 Tamara Syomina Russian Export Poster

Resurrection (1960) - (Tamara Syomina) Russian Export Poster

This is a 23" x 33" Russian export poster designed by Vladimir Gavrilovich Konovar for the 1960 Mikhail Shvejtser film Resurrection AKA Voskreseniye based on the 1899 Leo Tolstoy novel of the same title, screenplay by Yevgeni Gabrilovich and Mikhail Shvejtser and starring Tamara Syomina as Katyusha. Plot summary: Katyusha is a country girl who is seduced and then abandoned by Prince Nekludov [Evgeniy Matveev]. Nekludov serves on a jury years later in Katyusha's trial for a crime he knows he caused her to commit. He follows her to prison in Siberia seeking redemption for both of them.

Cast and crew: Mikhail Shvejtser, Vladimir Gavrilovich Kononov, Tamara Syomina, Yevgeni Gabrilovich, Leo Tolstoy, Evgeniy Matveev, Paval Massalsky, Viktor Kulakov, Vasili Bokarev, Lev Zolotukhin, Vladimir Sez, Cheslave Sushkevich, Nikolai Svobodin, AleksandrKhvylya, Aleksei Smirnov, Vladimir Vanishev, Sergei Kalinin, Anatoli Kasapov, Nina SamsonovaWatch on ok.rus

Watch on YouTubeVisit the Movie Poster Page!


No comments: