Tuesday, June 11, 2013

Frankenstein Conquers the World (R1980) - (Nick Adams)

Frankenstein Conquers the World (R1980) - (Nick Adams) Egyptian one-sheet

This poster is for a 1980 rerelease that was shown in Egypt of the 1965 Ishiro Honda film Furankenshutain tai chitei Kaiju Baragon. The poster was printed by Arabic Cinema Printers of Cairo (Hassan Mazhar Gasour) with art by Fathy Khaduri. Cast and crew: Ishiro Honda, Reuben Bercovitch, Takeshi Kimura, Nick Adams, Tadao Takashima, Kumi Mizuno, Yoshio Tsuchiya, Koji Furuhata, Jun Tazaki, Susumi Fujita, Takashi Shimura, Nobuo Nakamura, Kenji Sahara, Yoshifumi Tajima, Kozo Nomura, Haruya Kato, Ikio Sawamura, Yoshiao KosugiWatch trailer on YouTube

Visit the Movie Poster Page!


No comments: